Przepisy o ochronie danych

VITAFLO (INTERNATIONAL) LIMITED („VITAFLO“), NUMER FIRMY 3380926 - PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

Obowiązują od maja 2018 roku

ZAKRES STOSOWANIA NINIEJSZYCH PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH

Dziękujemy za odwiedzenie tej strony.

Zapraszamy do bliższego przyjrzenia się Vitaflo i naszym produktom. Przyjemności!

Vitaflo szanuje Pani/Pana prawo do prywatności i ochrony danych osobowych w świecie online, gdy korzysta Pan(i) z naszej strony internetowej i komunikuje się z nami drogą elektroniczną. Podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu ochrony podanych przez użytkowników danych osobowych.

Ważne jest, aby Pan(i) wiedział(a), że Vitaflo (International) Ltd jest administratorem danych osobowych.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Informacją o ochronie danych („Informacja“) w celu zrozumienia naszych wytycznych i praktyk dotyczących danych osobowych użytkowników oraz sposobu obchodzenia się nimi. Niniejsza informacja jest przeznaczona dla osób, które korzystają z usług Vitaflo („Użytkownik“, „Pan/Pani”). Niniejsza informacja wyjaśnia, w jaki sposób dane osobowe użytkownika są gromadzone, wykorzystywane i ujawniane przez Vitaflo („Vitaflo“, „my“, „nas“). Dowie się Pan(i) również, jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i je aktualizować oraz jak podejmować określone decyzje dotyczące sposobu ich wykorzystywania.

Niniejsze przepisy o ochronie danych mają zastosowanie zarówno do gromadzenia przez nas danych online, jak i offline, w tym danych osobowych, jakie gromadzimy za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak strony internetowe, aplikacje, sieci społecznościowe i wydarzenia dostawców zewnętrznych.

Prosimy pamiętać, że możemy łączyć dane osobowe z różnych źródeł (strona internetowa, wydarzenie offline).

W ramach tego możemy łączyć dane osobowe pierwotnie zebrane przez różnych partnerów.

Informacje na temat praw przysługujących Użytkownikowi znajdują się w rozdziale 9.

Jeżeli nie przekaże Pan(i) nam wymaganych danych osobowych (poinformujemy Panią/Pana o tym, na przykład poprzez wyraźne wskazanie tych informacji w naszych formularzach rejestracyjnych), możemy nie być w stanie świadczyć Pani/Panu niektórych usług.

Niniejsze Przepisy dotyczące ochrony danych mogą być od czasu do czasu zmieniane (patrz rozdział 11).

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych zawiera ważne informacje w następujących obszarach:


 1. ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH
 2. GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW I SPOSÓB ICH GROMADZENIA
 3. DANE OSOBOWE DZIECI
 4. PLIKI COOKIE / PODOBNE TECHNOLOGIE, PLIKI DZIENNIKA I SYGNALIZATORY WWW
 5. KORZYSTANIE Z DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
 6. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
 7. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
 8. UJAWNIANIE, PRZECHOWYWANIE I/LUB PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
 9. PRAWA UŻYTKOWNIKA
 10. WYBORY UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SPOSOBU, W JAKI WYKORZYSTUJEMY I UDOSTĘPNIAMY JEGO DANE OSOBOWE
 11. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
 12. ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT

1. ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsze Przepisy o ochronie danych mają zastosowanie do danych osobowych, które pobieramy od Użytkownika lub na jego temat za pomocą metod opisanych poniżej (patrz rozdział 2) z następujących źródeł:

Strony internetowe Vitaflo

Strony internetowe dla konsumentów prowadzone przez Vitaflo lub dla Vitaflo, w tym strony, które prowadzimy pod własną domeną / adresem URL oraz ministrony internetowe, które prowadzimy w sieciach społecznościowych stron trzecich, takich jak Facebook.

Strony/aplikacje mobilne

Strony lub aplikacje mobilne obsługiwane przez lub dla Vitaflo, takie jak aplikacje na smartfony.

E-mail, SMS i inne wiadomości elektroniczne

Elektroniczna interakcja i komunikacja między Użytkownikiem a Vitaflo.

Formularze rejestracyjne offline

Drukowane lub cyfrowe formularze rejestracyjne i podobne formularze, które zbieramy, na przykład pocztą, w konkursach / losowaniach nagród i innych promocjach lub wydarzeniach.

Dane, które tworzymy

W trakcie naszych interakcji z Użytkownikiem możemy gromadzić jego dane osobowe (np. zapisy formularzy przesyłanych za pośrednictwem naszej strony internetowej).

Dane z innych źródeł

Sieci społecznościowe stron trzecich (np. Facebook, Google), badania rynku (jeśli informacje zwrotne nie są zanonimizowane), dane zagregowane dostawców zewnętrznych, partnerów reklamowych, źródła publiczne i dane, które otrzymujemy w wyniku przejęcia innych firm.

2. GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW I SPOSÓB ICH GROMADZENIA

W zależności od tego, w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję z Vitaflo (online, offline, telefonicznie itp.), zbieramy od niego różne rodzaje informacji, jak opisano poniżej.

Osobiste dane kontaktowev

Obejmuje to wszelkie informacje przekazane nam przez użytkownika w celu skontaktowania się z nim, np. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, dane sieci społecznościowych lub numer telefonu.

Informacje demograficzne i zainteresowania

Wszelkie informacje opisujące cechy demograficzne lub behawioralne Użytkownika. Przykłady obejmują datę urodzenia, wiek lub grupę wiekową, płeć, położenie geograficzne (np. kod pocztowy), ulubione produkty, hobby i zainteresowania, a także informacje o gospodarstwie domowym lub stylu życia.

Informacje z komputera/urządzenia mobilnego

Wszelkie informacje o systemie komputerowym lub innym urządzeniu technicznym używanym przez Użytkownika do uzyskania dostępu do jednej z naszych stron internetowych lub aplikacji, takie jak adres protokołu internetowego (adres IP) używany do połączenia komputera lub urządzenia z internetem, typ systemu operacyjnego oraz typ i wersja przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej lub aplikacji za pośrednictwem urządzenia mobilnego, takiego jak smartfon, gromadzone informacje będą również obejmować, o ile jest to dozwolone, unikalny identyfikator telefonu, identyfikator reklamowy, geolokalizację i inne podobne dane telefonu komórkowego.

Informacje na temat korzystania ze stron internetowych/komunikacji

Podczas nawigacji i interakcji Użytkownika z naszymi stronami internetowymi lub biuletynami korzystamy z technologii automatycznego gromadzenia danych w celu zbierania określonych informacji o działaniach Użytkownika.

Obejmuje to takie informacje, jak kliknięte łącza, przeglądane strony lub treści i czas ich przeglądania, a także inne podobne informacje i statystyki dotyczące interakcji Użytkownika, takie jak czas reakcji na treść, błędy pobierania i czas spędzony na określonych stronach.

Informacje te są gromadzone do celów analitycznych i reklamowych przy użyciu zautomatyzowanych technologii, takich jak pliki cookie i sygnalizatory WWW, a także są gromadzone przy użyciu technologii śledzenia przez strony trzecie.

W szczególności Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody na korzystanie z takich technologii. Dalsze szczegóły można znaleźć w rozdziale 4.

Badania rynku i informacje zwrotne klientów

Wszelkie informacje przekazane nam dobrowolnie przez Użytkownika na temat jego doświadczeń związanych z korzystaniem z naszych produktów i usług.

Treści tworzone przez konsumenta

Wszelkie treści tworzone przez Użytkownika, a następnie udostępniane nam w sieciach społecznościowych stron trzecich lub poprzez przesyłanie ich na którejkolwiek z naszych stron internetowych lub aplikacji, w tym korzystanie z aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak Facebook.

Przykłady obejmują zdjęcia, filmy, osobiste historie lub inne podobne media i treści.

W zakresie, w którym jest to dozwolone, gromadzimy i publikujemy treści generowane przez konsumentów w związku z różnymi działaniami, w tym konkursami / loteriami i innymi promocjami, funkcjami społecznościowymi stron internetowych i sieci społecznościowych stron trzecich.

Informacje z zewnętrznych sieci społecznościowych

Wszelkie informacje, które Użytkownik udostępnia publicznie w sieci społecznościowej strony trzeciej lub na swoim profilu w sieci społecznościowej strony trzeciej (np. Facebook) i na których udostępnianie nam zezwala on sieci społecznościowej strony trzeciej.

Przykłady obejmują podstawowe informacje o koncie Użytkownika (np. imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, data urodzenia, aktualna lokalizacja, zdjęcie profilowe, identyfikator użytkownika, lista znajomych itp.) oraz wszelkie inne dodatkowe informacje lub działania, na których ujawnienie Użytkownik zezwala zewnętrznej sieci społecznościowej.

Informacje o profilu użytkownika z zewnętrznych sieci społecznościowych (lub ich części) otrzymujemy za każdym razem, gdy Użytkownik pobiera aplikację internetową Vitaflo lub wchodzi z nią w interakcję za pośrednictwem sieci społecznościowej, takiej jak Facebook, za każdym razem, gdy korzysta on z funkcji sieci społecznościowej wbudowanej w stronę Vitaflo (takiej jak Facebook Connect) lub za każdym razem, gdy wchodzi on z nami w interakcję za pośrednictwem sieci społecznościowej dostawcy zewnętrznego, i przetwarzamy informacje wyłącznie w dozwolonym zakresie.

Jeżeli chce Pan(i) dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób Pani/Pana informacje są uzyskiwane z sieci społecznościowej Vitaflo lub jeżeli nie chce Pan(i), aby takie informacje były udostępniane, prosimy odwiedzić stronę internetową odpowiedniej sieci społecznościowej dostawcy zewnętrznego lub skontaktować się z nami.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych w związku z sieciami społecznościowymi stron trzecich można znaleźć w rozdziale 5.

Dane kategorii specjalnej

Przetwarzamy określone dane kategorii specjalnej, które Użytkownik udostępnia nam za swoją uprzednią wyraźną zgodą, w celach marketingowych.

Przetwarzając wrażliwe dane osobowe użytkownika w innych celach opieramy się na następujących podstawach prawnych: (i) wykrywanie i zapobieganie przestępstwom (w tym oszustwom); (ii) zgodność z obowiązującym prawem (np. w celu zapewnienia zgodności z naszą sprawozdawczością w zakresie różnorodności).

3. DANE OSOBOWE DZIECI

Świadomie nie żądamy ani nie gromadzimy danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Jeżeli dowiemy się, że nieumyślnie zebraliśmy dane osobowe od dziecka w wieku poniżej 16 lat, niezwłocznie usuniemy dane osobowe tego dziecka z naszych rejestrów.

Vitaflo może jednak gromadzić dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia bezpośrednio za zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych bądź za wyraźną zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych.

4. PLIKI COOKIE / PODOBNE TECHNOLOGIE, PLIKI DZIENNIKA I SYGNALIZATORY WWW

Pliki cookie / podobne technologie

Prosimy o zapoznanie się z naszą wskazówką na temat plików cookie, aby dowiedzieć się, jak zarządzać ustawieniami plików cookie i uzyskać szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie i celów, dla których ich używamy.

Pliki dziennika

Informacje zbieramy za pomocą plików dziennika, które rejestrują aktywność Użytkownika na stronie internetowej i tworzą statystyki dotyczące jego nawyków przeglądania.

Te wpisy danych są generowane automatycznie i pomagają nam korygować błędy, poprawiać wydajność i zapewniać bezpieczeństwo naszych stron internetowych.

Sygnalizatory WWW

Sygnalizatory WWW (znane również jako “web bugs“) to małe ciągi kodu, które dostarczają obraz graficzny na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail w celu przesyłania danych z powrotem do nas. Informacje gromadzone za pośrednictwem sygnalizatorów WWW obejmują informacje takie jak adres IP, a także informacje o tym, jak Użytkownik reaguje na kampanię mailową (np. kiedy wiadomość e-mail została otwarta, które linki kliknięto w wiadomości e-mail itp.) Sygnalizatory WWW używamy na naszych stronach internetowych lub umieszczamy je w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę. Informacji z sygnalizatorów WWW używamy do różnych celów, w tym między innymi do raportowania zachowań związanych z przeglądaniem strony, pomiaru oglądalności, reklamy, sprawdzania wiadomości e-mail, sporządzania raportów oraz personalizacji.

5. KORZYSTANIE Z DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Poniższe rozdziały opisują różne cele, dla których gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika oraz różne rodzaje danych osobowych gromadzonych dla każdego celu. Należy pamiętać, że nie wszystkie wymienione poniżej zastosowania dotyczą każdej osoby.

Do czego wykorzystujemy dane osobowe Nasze podstawy prawne Nasze uzasadnione interesy

Konkursy / loterie, marketing i inne reklamy.

Dane osobowe Użytkownika wykorzystujemy za jego zgodą (w razie potrzeby) w celu dostarczania mu informacji o towarach lub usługach (np. komunikacji marketingowej, kampaniach lub promocjach). Może się to odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, reklam, wiadomości sms, połączeń telefonicznych i poczty, o ile jest to ustawowo dopuszczalne. Niektóre z naszych kampanii i promocji są przeprowadzane na stronach internetowych stron trzecich lub w sieciach społecznościowych. Korzystanie z danych osobowych jest dobrowolne, co oznacza w szczególności, że Użytkownik może wyrazić zgodę, wycofać zgodę lub sprzeciwić się przetwarzaniu danych.

Szczegółowe informacje na temat sposobu zmiany preferencji dotyczących komunikacji marketingowej można znaleźć w poniższych rozdziałach 9 i 10. Aby uzyskać dalsze informacje na temat naszych konkursów / loterii i innych promocji prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi zasadami lub szczegółami opublikowanymi w trakcie każdego konkursu / loterii lub promocji.

 • Za zgodą Użytkownika (jeśli jest wymagana)
 • Wypełnienie zobowiązań umownych
 • Nasze uzasadnione interesy
 • Ustalenie, które z naszych produktów i usług mogą zainteresować Użytkownika i dostarczenie mu informacji na ich temat
 • Określenie typów konsumentów dla nowych produktów lub usług
 • Promocja sprzedaży

Zewnętrzne sieci społecznościowe:

Z danych osobowych Użytkownika korzystamy podczas jego interakcji z funkcjami sieci społecznościowych stron trzecich, takimi jak funkcja „polubienia“, w celu dostarczania Użytkownikowi reklam i nawiązywania z nim kontaktu w sieciach społecznościowych stron trzecich. Zwracamy uwagę, że Użytkownik korzysta z sieci społecznościowych osób trzecich i ich funkcji na własną odpowiedzialność.

Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. udostępnianie, ocenianie). Zasadniczo nie mamy wpływu na rodzaj i zakres danych przetwarzanych przez zewnętrznych dostawców sieci społecznościowych, rodzaj przetwarzania i wykorzystywania lub przekazywania tych danych stronom trzecim.

Dalsze informacje na temat działania tych funkcji, danych profilowych, które otrzymujemy na temat Użytkownika, oraz sposobów rezygnacji z nich można znaleźć w informacji o ochronie danych odpowiednich zewnętrznych sieci społecznościowych.

Jesteśmy wspólnie odpowiedzialni z każdorazowym zewnętrznym dostawcą sieci społecznościowej za poszczególne operacje przetwarzania (np. Facebook Insights):

W szczególności pełnimy razem z zewnętrznymi dostawcami danej sieci społecznościowej rolę współadministratorów metod śledzenia sieci stosowanych przez takiego zewnętrznego dostawcę sieci społecznościowej.

Śledzenie sieci może również odbywać się niezależnie od tego, czy Użytkownik jest aktualnie zalogowany lub zarejestrowany w sieci społecznościowej.

Sami otrzymujemy jedynie anonimowe statystyki i nie mamy dostępu do danych osobowych.

Facebook:

W przypadku Facebook fanpages analizujemy sposób korzystania z naszego fanpage’u we współpracy z Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia (Facebook).

Informacje na ten temat można znaleźć w informacji o ochronie danych Facebooka: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Odpowiednią treść umowy o wspólnej odpowiedzialności można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Facebook jest wspólnym punktem kontaktowym i przetwarza wszystkie wnioski dotyczące praw osób, których dane dotyczą. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych.

Pinterest

Ponadto korzystamy z usług platformy Pinterest Inc, 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103-4904 (Pinterest). Wspólnie z Pinterest jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych na naszym kanale Pinterest.

Korzystamy również z funkcji „Pinterest Analytics“, która umożliwia nam przeglądanie analiz statystycznych naszego kanału.

Dalsze informacje na temat ochrony danych można znaleźć w informacjach o ochronie danych firmy Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Twitter

Korzystamy również z usług platformy Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 (Twitter). Możemy użyć pulpitu nawigacyjnego udostępnionego przez Twittera, aby wyświetlić statystyki, np. czy dany tweet został otwarty lub polubiony, a także o naszych obserwujących.

Dalsze informacje o ochronie danych znajdują się w informacjach o ochronie danych firmy Twitter na: https://twitter.com/de/privacy

 • Za zgodą Użytkownika (jeśli jest wymagana)
 • Nasze uzasadnione interesy
 • Ustalenie, które z naszych produktów i usług mogą zainteresować użytkownika i dostarczenie mu informacji na ich temat
 • Identyfikacja typów konsumentów dla nowych produktów lub usług
 • Promocja sprzedaży
 • Optymalizacja naszych kanałów w zewnętrznych sieciach społecznościowych

Personalizacja (offline i online)

Za zgodą Użytkownika (jeżeli jest wymagana) wykorzystujemy jego dane osobowe (i) do analizowania jego preferencji i nawyków, (ii) do przewidywania jego potrzeb w oparciu o naszą analizę jego profilu, (iii) do ulepszania i personalizowania korzystania z naszych stron internetowych i aplikacji, (iv) w celu zapewnienia, że zawartość naszych stron internetowych/aplikacji jest zoptymalizowana pod kątem Użytkownika i jego komputera lub urządzenia, (v) w celu dostarczania mu ukierunkowanych reklam i treści, (vi) w celu umożliwienia mu udziału w interaktywnych funkcjach, jeżeli sobie tego życzy.

Na przykład zapamiętujemy identyfikator logowania/adres e-mail lub nazwę ekranową Użytkownika, aby umożliwić mu szybkie zalogowanie się przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej lub aby ułatwić mu znalezienie produktów, które wcześniej umieścił w koszyku.

W oparciu o tego rodzaju informacje i za zgodą Użytkownika (jeżeli jest wymagana) będziemy również wyświetlać mu określone treści lub promocje dostosowane do jego zainteresowań.

Użytkownik dobrowolnie udostępnia swoje dane osobowe do wykorzystania. Szczegółowe informacje na temat możliwości odmowy lub odwołania zgody znajdują się w szczególności w poniższych rozdziałach 9 i 10.

Przetwarzanie zamówień

Z danych osobowych Użytkownika korzystamy w celu przetwarzania i wysyłania zamówień, informowania go o statusie zamówień, korygowania adresów, wdrażania naszego programu lojalnościowego lub programu kuponów oraz przeprowadzania kontroli tożsamości i innych działań mających na celu wykrywanie oszustw. Obejmuje to wykorzystanie niektórych danych osobowych i informacji o płatnościach.

 • Wypełnienie zobowiązań umownych
 • Za zgodą Użytkownika (jeśli jest wymagana)
 • Zobowiązania prawne
 • Nasze uzasadnione interesy
 • Ulepszanie i rozwój nowych produktów i usług
 • Większa wydajność
 • Ochrona naszych systemów, sieci i pracowników
 • Zgodność ze zobowiązaniami prawnymi

Inne cele ogólne (np. badania wewnętrzne lub rynkowe, analityka, bezpieczeństwo)

Z danych osobowych Użytkownika korzystamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do innych ogólnych celów biznesowych, takich jak prowadzenie konta Użytkownika (w tym rejestracja i logowanie), prowadzenie badań wewnętrznych lub rynkowych oraz pomiar skuteczności kampanii reklamowych.

Wykorzystujemy również dane osobowe Użytkownika do administrowania i obsługi naszych systemów komunikacyjnych, informatycznych i bezpieczeństwa.

 • Wypełnienie zobowiązań umownych
 • Za zgodą Użytkownika (jeśli jest wymagana)
 • Zobowiązania prawne
 • Nasze uzasadnione interesy
 • Ustalenie, które z naszych produktów i usług mogą zainteresować użytkownika i dostarczenie mu informacji na ich temat
 • Określenie typów konsumentów dla nowych produktów lub usług
 • Promocja sprzedaży
 • Ulepszanie i rozwój nowych produktów i usług
 • Większa wydajność
 • Ochrona naszych systemów, sieci i pracowników
 • Zgodność ze zobowiązaniami prawnymi

Przyczyny prawne lub fuzja/przejęcie

Jesteśmy częścią grupy spółek Nestlé i Vitaflo. W przypadku, gdyby Nestlé lub Vitaflo bądź ich aktywa lub my zostali przejęci lub połączeni z inną spółką, w tym w wyniku niewypłacalności, przekażemy dane osobowe Użytkownika jednemu z naszych następców prawnych.

Ujawnimy również dane osobowe Użytkownika stronom trzecim

 1. (i) jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo;
 2. (ii) w odpowiedzi na postępowanie sądowe;
 3. (iii) w odpowiedzi na wniosek właściwego organu ścigania;
 4. (iv) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności, lub społeczeństwa;
 5. (v) w celu egzekwowania warunków dowolnej umowy lub warunków naszej strony internetowej.
 • Za zgodą Użytkownika (jeśli jest wymagana)
 • Zobowiązania ustawowe
 • Nasze uzasadnione interesy
 • Zgodność ze zobowiązaniami ustawowymi
 • Ochrona naszych aktywów i personelu

Bardziej szczegółowe informacje na temat uzasadnionych interesów i ich równoważenia zostaną przekazane użytkownikowi na jego żądanie.

6. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe Użytkownika udostępniamy następującym rodzajom odbiorców:

Usługodawcy

Są to firmy zewnętrzne, z którymi prowadzimy naszą działalność (np. tworzenie stron internetowych, analiza danych, dostawcy usług IT, dostawcy usług marketingowych, dostawcy usług logistycznych, doradztwo i konsultacje, windykacja należności, partnerzy handlowi, niszczenie plików i danych itp.). Dostawcy usług i ich wybrani pracownicy mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych Użytkownika i korzystać z nich w naszym imieniu w celu realizacji określonych zadań związanych z przetwarzaniem zamówień, które muszą wykonać zgodnie z naszymi instrukcjami, i są zobowiązani do zachowania poufności i bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika.

Firmy zewnętrzne, które korzystają z danych osobowych do własnych celów marketingowych

Z wyjątkiem sytuacji, w których Użytkownik wyraził na to zgodę, nie przekazujemy jego danych osobowych stronom trzecim do ich własnych celów marketingowych. Tożsamość użytkownika zostanie ujawniona w momencie wyrażenia przez niego zgody.

Odbiorcy zewnętrzni, którzy korzystają z danych osobowych z przyczyn prawnych lub z powodu fuzji/przejęcia

Dane osobowe użytkownika ujawnimy stronom trzecim z przyczyn prawnych (w szczególności organom państwowym, takim jak sądy i prokuratorzy) lub w ramach przejęcia bądź fuzji (szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 5).

Odbiorcy z grupy korporacyjnej

Jesteśmy częścią Nestlé i współpracujemy z innymi firmami z Grupy Nestlé i Vitaflo. Dane osobowe będą przekazywane innym spółkom Grupy tylko wtedy, gdy istnieje ku temu podstawa prawna i jest to konieczne do jednego z celów wymienionych powyżej.

W tym celu Nestlé zawarła wewnątrzgrupowe porozumienie w sprawie obchodzenia się danymi osobowymi.

7. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe Użytkownika przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji opisanych celów. Sprawdzanie wymaganych do tego okresów odbywa się poprzez staranne rozważenie, w kontekście którego dokładnie badamy konieczność przetwarzania danych:

 • Jeżeli przetwarzamy dane osobowe Użytkownika na podstawie jego zgody, będziemy to robić najpóźniej do momentu wycofania przez niego zgody.
 • Jeżeli przetwarzamy dane osobowe Użytkownika na podstawie naszego uzasadnionego interesu, będzie to trwało najdłużej do momentu wniesienia przez Użytkownika uzasadnionego sprzeciwu. W przeciwnym razie będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i ustawowych lub w celu zachowania dowodów w ramach ustawowych terminów przedawnienia.
 • Najważniejsze ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych mogą trwać od sześciu do dziesięciu lat. Ustawowe okresy przedawnienia mogą wynosić do trzydziestu lat.

Po upływie obowiązujących okresów przechowywania usuniemy lub zanonimizujemy dane osobowe użytkownika w bezpieczny sposób.

8. UJAWNIANIE, PRZECHOWYWANIE LUB PRZESYŁANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

W celu zachowania poufności danych osobowych Użytkownika i ich ochrony podejmujemy wszelkie niezbędne środki (patrz poniżej).

Należy jednak pamiętać, że te środki ochronne nie mają zastosowania do informacji, które Użytkownik chce udostępnić w obszarach publicznych, takich jak sieci społecznościowe stron trzecich.

Osoby, które mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Użytkownika

W razie potrzeby dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez upoważnionych przez nas pracowników lub osoby nam podlegające, w zależności od konkretnego celu, w jakim te dane osobowe zostały zebrane (np. nasi pracownicy odpowiedzialni za kwestie związane z obsługą klienta będą mieli dostęp do danych Użytkownika).

Środki w środowiskach operacyjnych

Dane osobowe Użytkownika przechowujemy w środowiskach operacyjnych, które stosują odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi.

Przestrzegamy odpowiednich standardów ochrony danych osobowych.

Niestety przesyłanie informacji przez internet nie jest całkowicie bezpieczne.

Środki, których stosowania oczekujemy od Użytkownika

Ważne jest, aby Użytkownik również odgrywał rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa swoich danych osobowych. Podczas zakładania konta online należy upewnić się, że hasło do konta jest trudne do odgadnięcia przez inne osoby i nigdy nie należy go udostępniać innym osobom. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności tego hasła i za korzystanie z konta. Korzystając ze wspólnie używanego lub publicznego komputera nigdy nie należy zapamiętywać w systemie swojego identyfikatora logowania / adresu e-mail lub hasła, należy wylogować się z konta za każdym razem, gdy się odchodzi od komputera. Użytkownik powinien również korzystać z wszelkich ustawień prywatności lub kontroli, które udostępniamy mu na naszej stronie internetowej/aplikacji.

Transfer danych osobowych Użytkownika

Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności może zaistnieć potrzeba przekazania danych osobowych Użytkownika w ramach grupy spółek Nestlé lub Vitaflo oraz stronom trzecim, jak wspomniano w rozdziale 6, w związku z celami określonymi w niniejszej Informacji o ochronie danych.

Zarówno przechowywanie, jak i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w sposób opisany powyżej może wymagać, aby były one ostatecznie przekazywane/przesyłane lub przechowywane w miejscu docelowym poza krajem zamieszkania Użytkownika, w szczególności w Niemczech i Szwajcarii.

Będziemy również przekazywać dane osobowe Użytkownika do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG“) (np. do innych spółek Grupy Vitaflo), w tym do krajów, w których obowiązują inne standardy ochrony danych niż te, które mają zastosowanie w EOG. (i) Wdrożyliśmy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską w celu ochrony danych osobowych użytkowników (a Użytkownik ma prawo poprosić nas o kopię tych klauzul, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej); (ii) będziemy polegać na zgodzie Użytkownika (w przypadkach dozwolonych przez prawo), w szczególności gdy nie ma decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

Dalsze informacje na temat transferu danych do krajów trzecich lub kopie naszych środków można otrzymać pod podanymi adresami kontaktowymi.

9. PRAWA UŻYTKOWNIKA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przysługuje mu prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych.

Jeżeli Użytkownik udzielił nam zgody, może ją odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

Jeżeli podstawą przetwarzania przez nas danych jest uzasadniony interes, Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw.

Tam, gdzie jest to możliwe, nasze strony internetowe są wyposażone w specjalną funkcję, która umożliwia przeglądanie i redagowanie udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych. Należy pamiętać, że wymagamy od naszych zarejestrowanych klientów weryfikacji ich tożsamości (np. poprzez identyfikator logowania/adres e-mail, hasło), zanim będą mogli uzyskać dostęp do informacji o swoim koncie lub wprowadzić w nich zmiany.

Pomaga to zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi do konta Użytkownika.

Mamy nadzieję, że uda nam się w zadowalający sposób odpowiedzieć na Pani/Pana pytania dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Wasze dane osobowe.

Jeżeli jednak ma Pan(i) zastrzeżenia, przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych.

10. WYBORY UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SPOSOBU, W JAKI WYKORZYSTUJEMY I UDOSTĘPNIAMY JEGO DANE OSOBOWE

Staramy się oferować Użytkownikowi możliwość wyboru w odniesieniu do udostępnianych nam danych osobowych. Poniższe mechanizmy zapewniają Użytkownikowi kontrolę nad jego danymi osobowymi:

Pliki cookie / podobne technologie

Użytkownik zarządza swoją zgodą za pośrednictwem naszego systemu do zarządzania ustawieniami plików cookie. Ponadto przeglądarka Użytkownika oferuje mu możliwość odrzucenia wszystkich lub niektórych plików cookie/podobnych technologii bądź powiadamiania Użytkownika o ich użyciu. Prosimy o uwzględnienie treści rozdziału 4.

Reklama, marketing i promocja sprzedaży

Użytkownik może wyrazić zgodę na korzystanie z jego danych osobowych przez Vitaflo w celu przesyłania mu informacji o produktach lub usługach Vitaflo, zaznaczając odpowiednie pola w formularzach rejestracyjnych. Jeżeli Użytkownik zdecyduje, że nie chce już otrzymywać takich wiadomości, może w dowolnym momencie zrezygnować z ich otrzymywania, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej takiej wiadomości.

Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych wysyłanych za pośrednictwem dowolnego medium, w tym sieci społecznościowych stron trzecich, Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować, korzystając z linków dostępnych w naszych wiadomościach, logując się do stron internetowych/aplikacji lub sieci społecznościowych stron trzecich i dostosowując preferencje użytkownika w profilu swojego konta.

11. ZMIANY W POLITYCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli wprowadzimy zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych Użytkownika, zaktualizujemy niniejszą Politykę ochrony danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie naszych praktyk i niniejszej Polityki ochrony danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do niniejszej Polityki. Prosimy o odwiedzanie tej strony od czasu do czasu w celu sprawdzenia i zapoznania się z nowymi dodatkowymi informacjami.

12. ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki ochrony danych osobowych i naszych praktyk w tym zakresie jeżeli zamiarza Pan(i) złożyć skargę dotyczącą przestrzegania przez nas obowiązujących przepisów ustawowych o ochronie danych, prosimy o kontakt pod adresem: legal@vitaflo.co.uk lub listownie na adres Suite 1.11 South Harrington Building, 182 Sefton Street, Brunswick Business Park, Liverpool, L3 4 BQ lub korzystając z danych adresowych podanych w poniższej tabeli. Przyjmiemy i rozpatrzymy każdą skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępujemy z danymi osobowymi (w tym skargę dotyczącą naruszenia przez nas praw Użytkownika wynikających z obowiązujących przepisów ustawowych o ochronie danych).

ADMINISTRATOR DANYCH

ODPOWIEDZIALNY ZA

Vitaflo (International) Limited

Suite 1.11 South Harrington Building
182 Sefton Street, Brunswick Business Park Liverpool
L3 4BQ

vitaflo@vitaflo.co.uk

Wszystkie obszary