Ogólne warunki umowy (B2C) Vitaflo Comidamed GmbH

ostatnia aktualizacja 03.08.2023 r.

Poniższe OWU mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych między klientami a Vitaflo Comidamed GmbH za pośrednictwem witryny internetowej https://shop.mevalia.de/de/ i jednocześnie zawierają wymagane ustawowo informacje dotyczące praw klienta zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość i w handlu elektronicznym.

 1. Zakres zastosowania, partnerzy umowy
 2. Proces zamówienia i zawarcie umowy
 3. Ceny i koszty wysyłki
 4. Dostawa, dostępność towarów
 5. Warunki płatności
 6. Zastrzeżenie prawa własności
 7. Gwarancja na wady materiałowe
 8. Odpowiedzialność
 9. Przechowywanie tekstu umowy, język umowy
 10. Prawo do odstąpienia od umowy
 11. Kodeks postępowania
 12. Informacje na temat udziału w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów
 13. Właściwość miejscowa, właściwe prawo

1. Zakres zastosowania, partnerzy umowy

1.1. W stosunkach handlowych pomiędzy Vitaflo Comidamed GmbH (zwaną dalej „Sprzedawcą") a klientem (zwanym dalej „Klientem") obowiązują wyłącznie poniższe Ogólne warunki umowy w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia.

1.2. Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWU jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, którego w przeważającej mierze nie można przypisać jej działalności gospodarczej ani samodzielnej działalności zawodowej [§ 13 niem. Kodeksu Cywilnego (BGB)].

1.3. Odmienne warunki Klienta nie będą uznawane, chyba że Sprzedawca wyraźnie zgodzi się na ich ważność.

1.4. Kontrahentem Klienta dla umów zawartych na witrynie internetowej https://shop.mevalia.de/de/ jest Vitaflo Comidamed GmbH, Dieselstrasse 23, 61191 Rosbach vor der Höhe, Niemcy.

2. Proces zamówienia i zawarcie umowy

2.1. Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, lecz zaproszenie do złożenia zamówienia. Umowa zostaje zawarta poprzez sfinalizowanie procesu składania zamówienia, o czym Sprzedawca w streszczonej formie informuje Klienta. Szczegółowy opis procesu zamawiania wraz z informacjami dotyczącymi kolejnych etapów zamawiania i możliwościami dokonania korekty jest dostępny pod poniższym linkiem: [LINK DO STRONY „INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW"]

2.2. Klient może bez zobowiązań wybierać produkty z asortymentu Sprzedawcy i gromadzić je w tzw. koszyku za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka". Następnie Klient może kliknąć przycisk „Przejdź do kasy", aby sfinalizować proces składania zamówienia. W tym miejscu Klient powinien wprowadzić wszystkie wymagane dane w odpowiednich polach.

2.3. Klient składa wiążący wniosek o zakup towarów w koszyku, klikając przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Przed wysłaniem zamówienia Klient może jeszcze raz sprawdzić dane i zmienić je w dowolnym momencie. Wymagane informacje są oznaczone gwiazdką (*).

2.4. Następnie Sprzedawca wysyła Klientowi automatyczne potwierdzenie odbioru e-mailem, w którym zamówienie Klienta jest wyszczególnione ponownie i które Klient może wydrukować za pomocą funkcji „Drukuj" (potwierdzenie zamówienia). Automatyczne potwierdzenie odbioru jedynie dokumentuje, że zamówienie Klienta zostało otrzymane przez Sprzedawcę i nie stanowi ono przyjęcia wniosku. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy Sprzedawca wyśle lub przekaże Klientowi zamówiony produkt w ciągu 2 dni lub potwierdzi wysyłkę Klientowi w ciągu 2 dni za pomocą drugiej wiadomości e-mail, wyraźnego potwierdzenia zamówienia lub wysłania faktury.

2.5. Jeżeli zapłata nie wpłynie do Sprzedawcy w ciągu 10 dni kalendarzowych od wysłania potwierdzenia zamówienia pomimo upływu terminu płatności, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy, w wyniku czego zamówienie zostaje anulowane, a Sprzedawca nie ma obowiązku jego dostawy. Zamówienie pozostaje w takim przypadku bez dalszych konsekwencji dla kupującego i Sprzedawcy. W związku z tym rezerwacja artykułu przy płatności z góry jest dokonywana na maksymalnie 10 dni kalendarzowych.

3. Ceny i koszty wysyłki

3.1. Wszystkie ceny podane na witrynie internetowej Sprzedawcy zawierają obowiązujący ustawowy podatek obrotowy.

3.2. Oprócz podanych cen Sprzedawca nalicza koszty wysyłki za dostawę. Koszty wysyłki są wyraźnie komunikowane kupującemu na osobnej stronie informacyjnej i podczas składania zamówienia. Od wartości zamówienia 60,00 € wysyłka do Niemiec jest bezpłatna, a od wartości zamówienia 70,00 € wysyłka do Austrii jest bezpłatna.

4. Dostawa, dostępność towarów

4.1. Jeśli uzgodniono płatność z góry, dostawa zostanie zrealizowana po otrzymaniu zafakturowanej kwoty. Ponadto dostawca wyśle zamówione produkty w stosownym czasie, tak aby zostały one dostarczone kupującemu w terminie wysyłki określonym w ofercie.

4.2. Jeśli nie wszystkie zamówione produkty znajdują się w magazynie i jest to wyraźnie zaznaczone w opisie danego produktu, Sprzedawca jest uprawniony do realizacji dostaw częściowych na własny koszt, o ile jest to do przyjęcia dla Klienta. Części zamówienia, które będą dostępne w późniejszym terminie, zostaną dostarczone Klientowi w terminie dostawy podanym na stronie danego artykułu. Jeżeli wystąpią nieprzewidziane opóźnienia w dostawie części towarów, które nie zostały uwzględnione w opisie artykułu, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. W takim przypadku Klient może odstąpić od umowy lub wyrazić zgodę na jedną lub więcej dostaw częściowych.

5. Warunki płatności

5.1. Klient może wybrać jedną z dostępnych metod płatności w ramach i przed zakończeniem składania zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności:

 • karta kredytowa
 • polecenie zapłaty
 • PayPal

O tym, które metody płatności są oferowane, decyduje według swojego uznania Sprzedawca i zależy to w szczególności od wartości towarów, składu koszyka zakupów i osoby składającej zamówienie. W indywidualnych przypadkach, w szczególności jeśli Sprzedawca jest świadomy braku zdolności kredytowej Klienta, sprzedawca może odrzucić poszczególne metody płatności nawet po wysłaniu zamówienia przez Klienta. W takim przypadku Klient może zdecydować, czy dokonać płatności inną metodą, czy też zamówienie powinno zostać anulowane.

5.2. Klient ma prawo do swoich wierzytelności jedynie wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone lub uznane przez Sprzedawcę.

6. Zastrzeżenie prawa własności

Dostarczone towary pozostają własnością Sprzedawcy do momentu dokonania pełnej płatności.

7. Gwarancja na wady materiałowe

Gwarancję określają bez ograniczeń przepisy ustawowe.

8. Odpowiedzialność

8.1. Poniższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie do odpowiedzialności odszkodowawczej Sprzedawcy, niezależnie od innych ustawowych warunków dochodzenia roszczeń.

8.2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń, o ile przyczyną szkody jest działanie umyślne lub rażące niedbalstwo.

8.3. Ponadto Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie przez nieznaczne zaniedbanie istotnych obowiązków, których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy, lub za naruszenie obowiązków, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu Klient zasadniczo polega (tzw. obowiązki kardynalne). W takim przypadku Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność wyłącznie za przewidywalne szkody typowe dla umowy. Z zastrzeżeniem punktu 8.4 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez nieznaczne zaniedbanie obowiązków innych niż określone w poprzednich zdaniach.

8.4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, w przypadku wady po przejęciu gwarancji dotyczącej właściwości i stanu produktu oraz w przypadku wad ukrytych podstępnie. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt (Produkthaftungsgesetz) pozostaje nienaruszona.

8.5. W zakresie, w jakim odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona lub ograniczona, ma to również zastosowanie do osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i pomocników.

8.6. Punkt 7 pozostaje nienaruszony.

9. Przechowywanie tekstu umowy, język umowy

9.1. Klient może wydrukować tekst umowy przed złożeniem zamówienia u Sprzedawcy, korzystając z funkcji drukowania swojej przeglądarki w ostatnim kroku zamówienia.

9.2. Tekst umowy jest przechowywany przez Sprzedawcę w formie cyfrowej w celu realizacji umowy i przechowywany przez 3 lata.

9.3. Językami umowy są niemiecki, angielski, hiszpański, estoński, łotewski i litewski.

10. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

10.1. Przy zawieraniu transakcji sprzedaży na odległość konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, o którym dostawca informuje poniżej zgodnie z wzorem ustawowym. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w punkcie 10.2. Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy określa punkt 10.3.

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, wszedł/weszła w posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy zawiadomić nas

Vitaflo Comidamed GmbH, Dieselstrasse 23, 61191 Rosbach vor der Höhe, Niemcy.

Telefon: +49 (0)6172 253 234 0

E-mail: info@mevalia.com

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Można w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez użytkownika rodzaju dostawy innego niż oferowana przez nas tania standardowa dostawa), bez zwłoki, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu użyjemy tych samych środków płatności, które zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z nim inaczej; w żadnym wypadku Użytkownik nie zostanie obciążony jakimikolwiek opłatami z tytułu takiego zwrotu.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub przedstawienia przez użytkownika dowodu, że odesłał towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Użytkownik powinien odesłać lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeżeli towary zostaną wysłane przez Użytkownika przed upływem czternastu dni.

Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty odesłania towarów.

Użytkownik jest zobowiązany zapłacić za ewentualną utratę wartości towarów jedynie wtedy, gdy taka utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia ich stanu, właściwości i funkcjonowania.

Koniec pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy

10.2. Wzór formularza odstąpienia od umowy

(W razie zamiaru odstąpienia od umowy proszę wypełnić i odesłać ten formularz)

na adres:

Vitaflo Comidamed GmbH, Dieselstraße 23, 61191 Rosbach vor der Höhe, Niemcy.

Telefon: +49 (0)6172 253 234 0

E-mail: info@mevalia.com

- Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*):

- Zamówionych dnia (*)/otrzymanych dnia (*):

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

- Adres konsumenta(-ów):

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze):

- Data:

(*) Niepotrzebne skreślić

10.3. Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów o dostawę towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których data przydatności zostałaby szybko przekroczona.

11. Kodeks postępowania

Nie podlegamy żadnemu kodeksowi postępowania.

12. Informacje na temat korzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporów

Sprzedawca nie uczestniczy w żadnej procedurze alternatywnego rozstrzygania sporów.

13. Właściwość miejscowa, właściwe prawo

13.1.Zastosowanie ma wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Przepisy ustawowe dotyczące ograniczenia wyboru prawa i stosowania przepisów bezwzględnie obowiązujących, w szczególności kraju, w którym Klient jako konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pozostają nienaruszone.

13.2. Obszarem właściwości miejscowej sądu i miejscem wykonania jest siedziba Sprzedawcy, jeżeli Klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub publicznym funduszem specjalnym.